Natrag
21.1.2019 19:45

facebook

twitter

google

rss

dulist

NATJEČAJ za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA

8.3.2018 @ 13:27 Dulist Natječaji
Podijelite:

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Klasa: 602-03/17-01/1

Urbroj: 511-01-156-18-1

Zagreb, 01. ožujka 2018.

Na temelju članka 85. stavka 2. i 3. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14 i 33/15) i članka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) ministar unutarnjih poslova, raspisuje

NATJEČAJ
za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA U 2018./2019. godini

I.
Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 600 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2018./2019. godini (u daljnjem tekstu: Program). Program će započeti 10. rujna 2018. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije), sukladno potrebama službe.

II. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da:

– imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju, – nemaju navršenih 28 godina na dan 10. rujna 2018. godine, – imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, – imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, – su osobno dostojni za obavljanje policijske službe, – nisu članovi političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/12).
Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 20/15 i 16/18). Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji i u onim policijskim upravama u kojima se prijavi veći broj kandidata, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvene komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska ul. 3, Zagreb. Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/12). Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u program, sukladno: – članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), – članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93,02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13) i – članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02 i 47/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

III. NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti: – popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr) ili u policijskim postajama, – presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole, – preslika svjedodžbe završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu, – dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u program izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti, testova opće informiranosti, stranog jezika (engleski/njemački) i informatičke pismenosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozvani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

IV. PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom. Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.
Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci. Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvo unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme.

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama, nadležnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt telefone Policijske škole „Josip Jović“- Tel. 01/24-26 370, 01/24 26 305.

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati. Po okončanju postupka, kandidati/kandidatkinje koji su odabrani za upis u program bit će o tome obavješteni putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova. Kandidati/kandidatkinje odabrani za upis u program bit će pozvani da u primjerenom roku dostave uvjerenje nadležnog suda se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom „za natječaj“.

Kandidati /kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.
Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti i tjelesne motoričke sposobnosti, testovima opće informiranosti, stranog jezika i informatičke pismenosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program.

Rok za podnošenje prijava je od 01. ožujka do 06. srpnja 2018. godine.

M I N I S T A R

dr.sc. Davor Božinović

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana