Natrag
19.1.2019 12:06

facebook

twitter

google

rss

dulist

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

3.9.2014 @ 11:49 Dulist Natječaji
Podijelite:

Dom zdravlja Dubrovnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama za:
R. br. Adresa Površina u m2 Struktura Namjena Iznos mjesečne zakupnine Jamčevina Datum pregleda prostora Vrijeme pregleda prostora

1. Ordinacija Mlini, Župa Dubrovačka 20,17 u zgradi na I katu djelatnost dentalne tehnike 1.200,00 kn + PDV ne 10.09.2014. 10,00 sati
Pregled prostora uz prethodnu najavu na tel. 098 98 390 77.

2. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina.

3. Dom zdravlja Dubrovnik će zakupniku poslovnog prostora dozvoliti minimalna ulaganja potrebna za obavljanje ugovorene djelatnosti bez prava na povrat uloženih sredstava od Doma zdravlja, kad prestane zakup prostora.
Prije pristupanja radovima na uređenju poslovnog prostora zakupnici su dužni dostaviti Domu zdravlja Troškovnik radova uređenja poslovnog prostora, radi davanja suglasnosti.

4. Iznos mjesečne zakupnine naveden je u tabelarnom prikazu. Iznos mjesečne zakupnine uvećava se za režijske troškove prema stvarnoj potrošnji istih.

5. Pravo podnošenja imaju fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.

6. Neće se razmatrati ponude:

– fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Doma zdravlja Dubrovnik, odnosno čija su dugovanja podmirena nagodbom, reprogramiranjem duga ili čija su dugovanja ostala nenaplaćena s osnove zastare,
– fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava,
– pravnih osoba koje nisu solventne,
– fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja

7. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:
– oznaku poslovnog prostora (Dentalna tehnika – Mlini, Župa Dubrovačka),
– ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona radi kontakta,
– odobrenje za samostalan rad (za fizičku osobu) ili rješenje o upisu u sudski registar (za pravnu osobu),
– izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana,
– ovjerenu (kod javnog bilježnika) izjavu ponuditelja o nepostojanju duga s osnove potraživanja Doma zdravlja Dubrovnik;
– izvornike ili ovjerene preslike BON-a 1 i BON-a 2 – podaci o solventnosti (samo za pravne osobe) ili potvrde nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti.

Potvrde, uvjerenja, izvaci i drugo ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno.

8. Pisane ponude na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“
na adresu: DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK, Dr. A. Starčevića 1 , 20000 Dubrovnik

preporučenom pošiljkom ili neposredno u tajništvu Doma zdravlja, na adresi sjedišta, Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 1, II kat.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave javnog natječaja.

9. Dom zdravlja Dubrovnik ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

10. Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora, naveden je u tabelarnom prikazu.

11. Ponude će se javno otvarati u prostorijama glavne zgrade Doma zdravlja, Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 1, II kat, ravnateljstvo dana 23.09.2014. u 12,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu pristupiti natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

12. Ugovor o zakupu sklapa se s izabranim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti zaključka o izboru natjecatelja.

13. Izabrani natjecatelj za poslovni prostor dužan je, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, položiti bjanko zadužnicu u iznosu 12 mjesečnih zakupnina, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika na trošak zakupnika. Prilikom sklapanja ugovora zakupnik mora dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Ministarstva zdravlja za obavljanje privatne prakse u djelatnosti zdravstva (za fizičku osobu) ili rješenje o upisu u sudski registar (za pravnu osobu),

14. Poslovni prostor predaje se u stanju utvrđenom ugovorom.
Za vrijeme uređenja poslovnog prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do tri mjeseca, zakupnik nije dužan plaćati zakupninu

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK
Dr. A. Starčevića 1, 20000 Dubrovnik

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana