Natrag
21.2.2019 09:39

facebook

twitter

google

rss

dulist

Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti

4.12.2013 @ 11:58 Mia Njavro Natječaji
Podijelite:

NATJEČAJ – Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora održavanja javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2014. godini:

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA                    
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
O p ć i n s k i   N a č e l n i k

KLASA: 310-02/13-01/33
URBROJ: 2117/08-07-13-2

Srebreno, 02. prosinca 2013.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13),
članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 8/09), te članka 6. Odluke o obavljanju kumunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora (''Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka'', br. 23/12, 15/13, 18/13), Općinski načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuje:

NATJEČAJ

Za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora održavanja javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2014. godini

1. Naručitelj: Općina Župa dubrovačka
Sjedište: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini
Telefon: (020) 487 487 ili (020) 486 026
Telefax:  (020) 486 216
OIB: 26643690230
E-mail: ines.salaj@zupa-dubrovacka.hr
2. Naziv djelatnosti: Održavanje javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačke u 2014. godini.
3. Rok na koji se sklapa ugovor: od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.
4. Vrsta i opseg poslova: održavanje javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačka u 2014. godini sukladno troškovniku koji je privitak dokumentacije za nadmetanje,
5. Način i rok plaćanja: Predujam isključen. Plaćanje u roku od 15 dana od dana ispostavljene ovjerene mjesečne privremene i ovjerene okončane situacije.
6. Način, mjesto i rok za podnošenje ponuda: Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom ''Ne otvaraj – ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Župa dubrovačka u 2014. godini ''. Ponude se dostavljaju neposredno ili poštom na adresu: Općina Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini. U roku za dostavu ponuda ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda. Rok za dostavljanje ponuda je: 17. prosinca 2013. godine do 11:00 sati.
7. Rok važenja ponude: 60 dana.
8. Jamstva: – jamstvo za ozbiljnost ponude: bankovna garancija ili bjanko zadužnica u iznosu od 5.000,00  kuna. Važenje jamstva: do isteka roka valjanosti ponude,
– jamstvo za uredno izvršenje obveze iz ugovora Ponuditelji su dužni dostaviti u obliku izjave Ponuditelja da će ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku od 15 dana nakon potpisa Ugovora predati garanciju banke kao jamstvo za dobro izvršenje posla na iznos od 10 % (posto) od ugovorenog iznosa na rok završetka obavljanja usluga,
9. Isprave koje su potrebne kao prilog ponudi:
– izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, dokaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca od objave javnog natječaja u tisku,
– ispunjeni obrazac ponude i troškovnika,
-odgovarajuća izjava o nekažnjavanju ovjerena kod javnog bilježnika (sukladno dokumentaciji za nadmetanje), dokaz ne smije biti stariji od 6 mjeseca od objave javnog natječaja u tisku,
– potvrda Porezne uprave o stanju duga, dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od objave javnog natječaja u tisku,
– potvrdu Općine Župa dubrovačka kojom mora dokazati da nema dugovanja prema Općini Župa dubrovačka, potvrda ne smije biti starija od 30 dana od objave javnog natječaja u tisku,
– dokaz o solventnosti za glavni račun (BON 2, SOL 2 ili sl.) iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi posljednjih 6 mjeseci od sastavljanja obrasca. Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od objave javnog natječaja u tisku,
– izjavu o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će raditi na poslovima koji su predmet natječaja,
– izjavu o raspolaganju opremom koja je potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti,
– popis ugovora o uslugama koji su predmet natječaja i koji su izvođene tijekom posljednjih 5 godina, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi predmetnih radova (min. 2 potvrde naručitelja),
10. Javno otvaranje ponuda održat će se u Općini Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini, u Vijećnici, I kat, dana 17. prosinca 2013. godine u 11:00 sati.
11. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža cijena

Sve detaljnije upute ponuditeljima za izradu ponude nalaze se u dokumentaciji za nadmetanje.
Dokumentaciju za nadmetanje zainteresirani mogu podići u Općini Župa dubrovačka, Vukovarska 48, Srebreno,  od dana objave natječaja, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati.

Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude odnosno poništenja natječaja i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Natječaj će se objaviti u duListu i na oglasnoj ploči Općine Župa dubrovačka.

Općinski Načelnik

  Silvio Nardelli
 

Komentari

O autoru: Mia Njavro

Diplomirana novinarka i magistrica komunikologije. U slobodno vrijeme pišem, u radno vrijeme pišem. Prestala sam skupljati salvete, a najčešće se bavim temama od životne važnosti, kao što su filmovi, glazba i društveni mediji.

Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana