Natječaji

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine

Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, OIB 36612267447 putem Odvjetničkog društva Mihočević & Bajs d.o.o., Zagreb, Smičiklasova 18, OIB 85817630867 raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine

Predmet prodaje je nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik k.o. Dubrovnik u zk. ul. br. 646 kao čest.zgr.br. 1538 zgrada površine 58 m2 i to 84/96 suvlasničkog dijela uknjiženog u korist Sveučilišta u Zagrebu, a koja u naravi predstavlja stan površine 77 m2 na prvom i drugom katu stambene zgrade, nekretnine u Dubrovniku, Garište br. 2.

Početna cijena utvrđuje se sukladno elaboratu procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vještaka za arhitekturu i graditeljstvo od 24.svibnja 2019. i to u iznosu od 242.074,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Jamčevina se određuje u visini 10% od iznosa početno utvrđene cijene te se ista uplaćuje na žiro račun Sveučilišta u Zagrebu HR9823400091100010475 otvoren kod Privredne banke d.d. uz naznaku jamčevina za nekretninu Dubrovnik.

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Razgled nekretnine bit će organiziran uz prethodnu najavu gđi Aniti Furjan u odvjetničkom društvu Mihočević & Bajs d.o.o.na broj telefona: 01/48-46-505. Uvid u elaborat i drugu dokumentaciju je moguć kod Odvjetničkog društva Mihočević & Bajs d.o.o.

PODNOŠENJE PONUDA

1) Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Sveučilište u Zagrebu može prikupljati, koristiti i
dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

2) Ponude se podnose putem pošte ili neposredno Odvjetničkom društvu Mihočević&Bajs d.o.o. na adresu Smičiklasova 18, 10 000 Zagreb najkasnije do dana 21.10.2019. godine u 17.00 sati.

3) Dan zaprimanja ponude smatra se danom neposredne predaje ponude Odvjetničkom društvu Mihočević & Bajs d.o.o. neovisno o načinu slanja ponude.

4) Ponude u kojima je ponuđena cijena manja od početne cijene, kao i nepravovremene i / ili nepotpune ponude, neće se razmatrati.

UVJETI NATJEČAJA

1) U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

2) U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

3) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

4) U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.

5) Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

6) Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu kao i da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Sveučilište u Zagrebu odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

7) Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Sveučilište u Zagrebu vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

8) Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati, ovjeriti potpis kod javnog bilježnika i dostaviti Sveučilištu u Zagrebu. U suprotnom Sveučilište u Zagrebu nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.

SADRŽAJ PONUDE

1) U ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

2) Pisana ponuda mora sadržavati:

ZA FIZIČKU OSOBU:

ime i prezime,

OIB,

adresa prebivališta,

broj telefona i e-mail adresa,

dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

dokaz o uplati jamčevine,

broj žiro ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine,

izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

ZA PRAVNU OSOBU:

naziv tvrtke,

OIB,

adresa sjedišta,

podatak o odgovornoj osobi,

izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,

broj telefona i e-mail adresa,

dokaz o uplati jamčevine,

broj žiro ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine,

izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Pročitajte još

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Oglas za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče

Dulist

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Dulist

NATJEČAJ za davanje stipendija i potpora studentima i učenicima

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija