Natječaji

SANITAT DUBROVNIK Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu)

Predmet javnog natječaja

Predmet javnog natječaja je davanje u zakup:

– poslovnog prostora površine 17,75 m2 sa sanitarnim čvorom, izgrađenog na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 9 38/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž. (u naravi prostori na tržnici u Lapadu) i

– poslovnog prostora površine 16,61 m2 sa sanitarnim čvorom, izgrađenog na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž. (u naravi prostori na tržnici u Lapadu).

Gore navedeni dijelovi nekretnine daju se u zakup na određeno vrijeme za razdoblje od 1.5.2019. god. do 30.4.2024. god.

Početni iznos mjesečne zakupnine za gore navedene prostore iznosi ukupno 4.000,00 (četiritisuće) kuna uvećano za PDV. (za oba poslovna prostora zajedno)

Prostori se daju u zakup u viđenom stanju.

Odabrani ponuditelj dužan je urediti i opremiti dodijeljene mu prostore vlastitim sredstvima i dovesti ih u funkciju, te ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje djelatnosti u istima i to trgovačke djelatnosti prodaje mesa i mesnih prerađevina (pršuta i dr.) i/ili prodaje ribe i ribljih prerađevina (ribarnice) i/ili druge srodne trgovačke djelatnosti koje predstavljaju izdvojeni sektor na tržnici za prodaju: mesa i mesnih prerađevina, ribe i ribljih prerađevina, mlijeka i mliječnih prerađevina, te jaja i kruha.

Opći uvjeti natječaja

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje obavljaju registriranu trgovačku djelatnost u Republici Hrvatskoj i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, odnosno strane pravne osobe sa registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje trgovačke djelatnosti i koje do dana javnog otvaranja ponuda nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema trgovačkom društvu SANITAT DUBROVNIK d.o.o. po bilo kojoj osnovi.

Za sudjelovanje na javnom natječaju ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke ponuđene zakupnine s PDV-om na račun SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik, Marka Marojice 5, IBAN: HR2124070001100007029, model: 00, s pozivom na broj: 75107, otvoren kod OTP BANKA HRVATSKA d.d., Zadar.

Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude najpovoljnija uplaćena jamčevina zadržava se i uračunava u utvrđeni iznos zakupnine za prva tri mjeseca plaćanja zakupnine po sklopljenom ugovoru.

Sudionicima javnog natječaja čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku od 10 (deset) dana od dana okončanja natječaja, radi čega molimo u ponudi obvezno navesti naziv banke i broj računa na koji se vraća jamčevina, te broj kontakt telefona.

Detaljne obavijesti o navedenim prostorima na tržnici u Lapadu zainteresirani mogu dobiti u prostorijama SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. u Dubrovniku, na adresi Marka Marojice 5 i to svakim radnim danom od 7:30 do 15:00 sati.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a) Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu/sjedište ponuditelja te broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine,

b) Izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe ili izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ne stariji od 30 (trideset) dana, od dana raspisivanja ovog natječaja,

c) Podatak o bonitetu i solventnosti ne stariji od 10 dana (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

d) Ponuđeni iznos zakupnine, jednak ili veći od oglašenog u javnom natječaju, izražen u apsolutnom iznosu,

e) Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

f) Broj računa odnosno IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,

g) Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – ne starija od 30 dana. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju da ponudu za zakup kućice za djelatnost trgovine zajednički podnose dva ili više subjekta svaki od ponuditelja obvezan je pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti

h) Osobe koje se pozivaju na prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (’Narodne novine’ broj:19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) dužne su ponudi priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, kojom dokazuju svoj status, kao i izvornik ili ovjerenu presliku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nisu korisnici mirovine ostvarene na temelju navedenog zakona.

Kriteriji za ocjenu povoljnosti ponude

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima onaj ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu prostora, ako sudjeluju u javnom natječaju i ispune uvjete iz najpovoljnije ponude, imaju: članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima

Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu sklopit će se s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, a udovoljava ostalim uvjetima natječaja.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabire se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni prostor raspisuje novi javni natječaj, a ponuditelj nema pravo na povrat plaćene jamčevine.

Ugovor se mora sklopiti u roku od 10 (deset) dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu u naprijed naznačenom roku smatrati će se da je odustao od ugovora te isti gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetne prostore natječaj će se ponoviti.

Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme za razdoblje od 1.5.2019. god. do 30.4.2024. god.

Prilikom potpisa ugovora o zakupu odabrani ponuditelj obvezan je zakupodavcu kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine predati bjanko zadužnicu sa jamcem platcem na iznos zakupnine za cjelokupno trajanje zakupa.

Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Ponuditelj koji sklopi ugovor o zakupu ne može poslovne prostore ili dijelove poslovnih prostora dati u podzakup.

Uz ugovorenu mjesečnu zakupninu zakupnik je dužan plaćati ostale troškove (struja, voda, komunalna naknada, čistoća i sl.) koji se odnose na zakupljene prostore.

Ponude za zakup

Ponude za zakup prostora s traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: SANITAT DUBROVNIK d.o.o., Marka Marojice 5, 20 000 Dubrovnik, osobno ili preporučenom pošiljkom s obveznom naznakom: ‘Ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora, izgrađenih na kat. čest. br. 1327, 938/11, 938/12, 938/13, 938/14, 938/15, 938/16, 938/17, 938/18, 938/19, 938/20, 938/21, zk. ul. 1076 K. O. Gruž (u naravi prostori na tržnici u Lapadu)’ – NE OTVARATI’.

Rok za dostavu ponude je 12.4.2019. god. do 15:00 sati.

Ponude koje budu dostavljene nakon proteka roka ili budu nepotpune neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda biti će dana 15.4.2019. god. u 10:00 sati u prostorijama SANITAT DUBROVNIK d.o.o. na adresi Marka Marojice 5 u Dubrovniku.

Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja, koji prilažu punomoć za sudjelovanje na otvaranju.

O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 5 (pet) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Trgovačko društvo SANITAT DUBROVNIK d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja, bez iznošenja razloga i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Direktor

Tomislav Tabak

Pročitajte još

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine

Dulist

ADRIATIC OSIGURANJE Natječaj za koordinatora prodaje

Dulist

ZAKLADA BLAGA DJELA Natječaj za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija