Natrag
22.2.2019 11:24

facebook

twitter

google

rss

dulist

P O Z I V

21.6.2013 @ 15:23 Baldo Marunčić Natječaji
Podijelite:

Na temelju odluke Uprave dioničkog društva „Atlantske plovidbe“ Dubrovnik, Od Svetoga Mihajla 1 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) donesene na 51. sjednici IV. saziva održanoj dana 21. svibnja 2013.g., sukladno odredbi iz članka 65. stavak 2. Statuta Društva, objavljuje se

 
P O Z I V
 
za redovitu Glavnu Skupštinu Društva
 
 
I.          Redovita Glavna Skupština Društva održat će se u petak, 23. kolovoza 2013.g., s početkom u 18,00 sati u sjedištu Društva, u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1 (velika dvorana).
 
II.        Za sazvanu redovitu Glavnu Skupštinu utvrđuje se slijedeći
 
D n e v n i    r e d :
 
Otvaranje Skupštine i podnošenje Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje valjanosti prijava i ispuštenih punomoći te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Skupštini;
Izbor dva brojača glasova;
Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini;
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2012. godini;
Izvješće revizora za 2012. godinu;
Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2012. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim);
Donošenje odluke o gubitku iz poslovanja Društva u 2012. godini;
Donošenje odluke o davanju razrješnice-odobrenja za rad Upravi Društva;
Donošenje odluke o davanju razrješnice-odobrenja za rad Nadzornom odboru Društva;
Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2013. godinu;
Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica;
Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica Društva;
Informacije Uprave o važnijim događajima u Društvu.
 
III.       Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Skupštine:
 
AD-2
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Za brojače glasova se izabiru Goran Žagar i Nikša Kelez.
 
AD-3
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.
 
AD-4
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2012. godini.
 
AD-5
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2012. godini.
 
AD-6
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Usvaja se Godišnji obračun Društva za 2012. godinu s financijskim izvješćima (temeljnim i konsolidiranim), koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.
 
AD-7
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Utvrđuje se da gubitak nakon oporezivanja iskazan u Računu dobiti i gubitka Atlantske plovidbe d.d. za 2012. godinu iznosi 79.925.265,04 Kuna, koja će se pokriti iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina.
 
AD-8
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Utvrđuje se da je Uprava upravljala Društvom i obavljala poslove Društva u 2012. godini u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica-odobrenje za rad.
 
AD-9
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2012. godini obavljao sve svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica-odobrenje za rad.
 
AD-10
Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
Za revizora Društva u 2013. godini se izabire revizor „LIST“ d.o.o., Split.
 
AD-11
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
I.
 
Mijenja se Statut Atlantske plovidbe d.d. i to kako slijedi:
 
IZMJENE I DOPUNE
S  T  A  T  U  T  A
DIONIČKOG DRUŠTVA ATLANTSKA PLOVIDBA DUBROVNIK
 
Članak 1.
 
Podnaslov 2) Glave X. mijenja se i glasi:
 
„2) Vlastite dionice“
 
Članak 2.
 
Članci 25. do 29. brišu se.
 
Članak 3.
 
Članak 30. mijenja se i glasi:
 
„Članak 30.
 
Na stjecanje i otpuštanje vlastitih dionica i postupanje s istima u pravnom prometu, kao i na sva ostala pitanja iz ove oblasti primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona.“
 
Članak 4.
 
Članak 34. stavak (1) mijenja se i glasi:
 
„(1) Evidenciju o svim izdanim dionicama u Društvu, zbirku isprava i sve ostale pomoćne evidencije vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. ili drugo nadležno društvo temeljem posebnog propisa.“
 
Članak 5.
 
Članak 38. stavak (2) mijenja se i glasi:
 
„(2) Izabrani predsjednik, u roku od 24 sata, podnosi Nadzornom odboru prijedlog za imenovanje članova Uprave, i to u cjelovitom sastavu, s navođenjem poslova koje će pojedini član Uprave obavljati.“
 
Članak 6.
 
Članak 41. stavak (1) mijenja se i glasi:
„Članak 41.
 
(1) Uprava Društva vodi poslovanje Društva. U sklopu ove zadaće, Uprava Društva posebno je dužna i ima pravo, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:
– utvrđivati poslovnu politiku Društva,
– sazivati Skupštinu, u slučajevima i na način utvrđen odredbama ovog Statuta ili Zakona,
– donositi planove i programe za provođenje utvrđene poslovne politike Društva,
– utvrđivati unutarnju organizaciju Društva,
– donositi opće akte Društva,
– pripremati prijedloge odluka i općih akata iz nadležnosti Skupštine Društva,
– izvršavati odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
– pripremati i podnositi izvješća Nadzornom odboru, kako je određeno odredbama Zakona o trgovačkim društvima,
– donositi odluke iz oblasti radnih odnosa,
– utvrđivati stegovnu i materijalnu odgovornost djelatnika Društva,
– zatražiti pokretanje stečajnog postupka ili postupka prisilne nagodbe, kada je to određeno zakonskim propisima,
– i sve druge poslove propisane zakonom.“
 
Članak 7.
 
Članak 50. stavak (2) mijenja se i glasi:
 
„(2) Svoj protuprijedlog, koji mora biti obrazložen, dioničar mora dostaviti Društvu u roku od najmanje 14 dana prije dana održavanja Skupštine. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.“
 
Članak 8.
 
Članak 50. stavak (3) briše se.
 
Članak 9.
 
Članak 58. stavak (1) mijenja se i glasi:
„Članak 58.
 
Nadzorni odbor u okviru svojih ovlasti:
– nadzire vođenje poslova,
– nadzire poslovanje Društva,
– podnosi Skupštini pisana izvješća o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva,
– saziva skupštinu kada je to potrebito radi dobrobiti Društva,
– daje upute za rad Uprave,
– donosi Pravilnik o svom radu,
– izabire i razrješava Upravu,
– daje suglasnost na odluke Uprave u slučajevima utvrđenim ovim Statutom, te obavlja i sve druge poslove koji su Zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost,
– i sve druge poslove propisane zakonom.“
 
Članak 10.
 
Članak 59. stavak (2) briše se.
 
Članak 11.
 
Članak 61. stavak (3) briše se.
 
Članak 12.
 
Članak 62. stavak (2) mijenja se i glasi:
 
„(2) Odluku o razrješnici članova Uprave i Nadzornog odbora Skupština donosi ako prosudi da su Nadzorni odbor i Uprava uspješno vodili Društvo u prethodnom razdoblju.“
 
Članak 13.
 
Članak 65. stavak (3) mijenja se i glasi:
 
„(3) Skupština Društva mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezinog održavanja. Poziv za Skupštinu, sa svim potrebnim ispravama, objavljuje se u glasilu Društva, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Društva.“
Članak 14.
 
Članak 67. stavak (1) mijenja se i glasi:
 
„(1) Dioničare na Skupštini mogu zastupati punomoćnici. Punomoć se izdaje u pismenom obliku i treba biti ovjerena ili u Društvu ili kod javnog bilježnika, odnosno kod tijela uprave ili suda, a na brodovima od strane zapovjednika broda.“
 
Članak 15.
 
Članak 67. stavak (3) mijenja se i glasi:
 
„(3) Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika, tijela uprave ili suda predaje se društvu istovremeno s prijavom i identifikacijom za sudjelovanje u Skupštini, odnosno najkasnije deset dana prije održavanja Skupštine.“
 
Članak 16.
 
Članak 69. stavak (1) mijenja se i glasi:
 
„(1) Dioničari glasuju dizanjem kartona s brojem glasova koje imaju, koji se zbrajaju po glasovima „ZA” i glasovima „PROTIV” prijedloga odluke, te se utvrđeni rezultati glasovanja priopćavaju predsjedatelju Skupštine, koji ih objavljuje.“
 
Članak 17.
 
Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi:
 
„(1) Skupštini predsjedava osoba koju odredi Nadzorni odbor.“
 
Članak 18.
 
Članak 73. stavak (3) mijenja se i glasi:
 
„(3) Godišnji obračun, izvješće revizora, izvješće Uprave o poslovanju Društva i prijedlog Uprave za upotrebu dobiti, te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, i to najkasnije 8 dana nakon objave poziva za Skupštinu.“
 
Članak 19.
Članak 76. stavak (1) mijenja se i glasi:
 
„(1) Ako odlukom Skupštine nije određeno drugačije, dividenda se isplaćuje u roku od 30 dana po zaključenju Skupštine.“
 
Članak 20.
 
Članak 77. stavak (1) mijenja se i glasi:
 
„(1) U Društvu se mogu organizirati organizacijski dijelovi prema potrebama procesa rada u Društvu.“
 
Članak 21.
 
Članak 78. stavak (1) mijenja se, a iza istoga se dodava stavak (2) te cjelokupni članak glasi:
 
„(1) "Narodne novine" Republike Hrvatske su glasilo Društva u kojima se objavljuju podaci i priopćenja Društva.
(2) Podaci i priopćenja Društva mogu se objaviti i na oglasnoj ploči i internetskim stranica Društva te na druge pogodne načine odnosno kako je to propisano zakonom.“
 
Članak 22.
 
Članak 81. stavak (4) mijenja se i glasi:
 
„(4) Izmjene i dopune Statuta odnosno novi Statut stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.“
 
Članak 23.
 
Članci 83. do 85. brišu se.
 
Članak 24.
 
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.
 
II.
 
Ovlašćuje se Nadzorni odbor izraditi potpuni pročišćeni tekst Statuta.
 
 
 
Predsjednik Nadzornog odbora:
 
_____________________________
kap. Ante Jerković
 
Predsjedavajući Glavne skupštine:
 
 
_____________________________
Ivica Šurković
 
AD-12
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Prima se na znanje i prihvaća Izvještaj Uprave o stjecanju vlastitih dionica koji glasi:
„Na redovnoj Glavnoj skupštini Atlantske plovidbe d.d., održanoj dana 30. kolovoza 2012.g.  donesena je odluka kojom se Upravi Društva daje ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica Društva. Uprava Društva nije koristila dato ovlaštenje odnosno nije  stjecala vlastite dionice Društva.“
 
AD-13
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:
 
Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština ATLANTSKA PLOVIDBA dioničko društvo Dubrovnik, donosi
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA UPRAVI
ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA
I.          Daje se suglasnost Upravi Atlantske plovidbe d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva serije A, nominalne vrijednosti 300,00 kn, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:
a)         ukupno broj dionica stečenih temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ime, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva;
b)         Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
c)         Uprava može stjecati vlastite dionice po cijeni koja može biti manja odnosno veća 10% (deset posto) od prosječne cijene na Zagrebačkoj burzi ostvarene na dan koji je prethodio danu kupnje;
d)         Uprava može dionice stjecati i mimo organiziranog tržišta ukoliko je to u interesu Društva, a uvjeti kupnje su u skladu sa toč. c) ove Odluke;
e)         prilikom stjecanja Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve na vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.
II.        Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.
III.       Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.
 
 
IV.       Na Glavnoj Skupštini Društva mogu sudjelovati samo dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva na završetku radnog dana 16. kolovoza 2013. godine i koji su se valjano prijavili (osobno ili poštom preporučeno) za sudjelovanje u radu Glavne Skupštine i to na prijavnom mjestu u sjedištu Društva u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1, u Službi dionica Društva, i to u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do zaključno 16. kolovoza 2013. godine, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati.
            Dioničari mogu opunomoćiti druge osobe da ih zastupaju na Glavnoj Skupštini Društva. Punomoći se izdaju u pisanom obliku, s posebnom oznakom da se punomoć daje za zastupanje na Glavnoj Skupštini Društva koja se održava dana 23. kolovoza 2013. godine, te s naznakom broja dionica kojima dioničar raspolaže. Ove punomoći moraju biti ovjerene od nadležnog državnog tijela (tijela uprave, suda, javnog bilježnika i sl.) ili od ovlaštene osobe u Društvu.
            Društvo omogućava dioničarima da, radi lakšeg sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva odaberu i opunomoće slijedeće osobe kao svoje punomoćnike:
Tonći Miloslavić, OIB 17392747822;
Nedjeljko Zelen, OIB 79795967066;
Edo Taslaman, OIB 61584770189;
Nikša Bjelokosić, OIB 64605000450; i
Božo Stanić, OIB 08560377218;
svi na poslovnoj adresi: Atlantska plovidba d.d., Od Svetoga Mihajla 1, 20000 Dubrovnik.
            Kao valjane punomoći za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva, smatraju se i opće (generalne) punomoći ovjerene od tijela uprave, suda, javnog bilježnika ili ovlaštenih osoba u Društvu.
            Obrazac punomoći se nalazi na internet stranici Društva (www.atlant.hr).
            Ovjeravanje punomoći od ovlaštenih osoba u Društvu čini se u radne dane (od ponedjeljka do petka) od 09,00 do 15,00 sati, u razdoblju od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske do 16. kolovoza 2013. godine, u sjedištu Društva, Od Svetoga Mihajla 1, u Službi dionica Društva.
            Dioničari koji su ovjerili punomoć kod državnog tijela (tijela uprave, suda ili javnog bilježnika) ili raspolažu valjanim općim (generalnim) punomoćima, dužni su takve punomoći dostaviti Društvu najkasnije do 16. kolovoza 2013. godine do 15,00 sati.
            Posebno se napominje da dioničari, koji se u rokovima označenim u ovom pozivu ne prijave za osobno sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Društva ili koji ne dostave izdane punomoći, neće moći sudjelovati u radu sazvane Glavne Skupštine Društva.
 
V.        Prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva, kao i svi ostali skupštinski materijali u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima biti će stavljeni na uvid na navedenim mjestima za prijavljivanje ili dostave punomoći u sjedištu Društva, počev od prvog narednog radnog dana od dana objave ovog Poziva u Narodnim novinama Republike Hrvatske pa do 23. kolovoza 2013.g., u radne dane (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 09,00 do 15,00 sati. Prema odredbi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima, prijedlozi odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj Skupštini Društva biti će objavljeni u broju 31 Atlant Bulletina – glasila Društva, koji će se dostaviti Dioničarima Društva.
 
VI.       U skladu sa člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:
–           dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;
–           svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke Glavne skupštine koji je dala Uprava Društva uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ukoliko se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u članku 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz članka 282. st. (2) i članka 283. Zakona o trgovačkim društvima;
–           svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine osim u slučajevima predviđenima u članku 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.
 
VII.     Ovaj poziv za redovitu Glavnu Skupštinu objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, putem HINA-e, Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske, na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), na internet stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr), na internet stranicama Društva (www.atlant.hr) i u glasilu Društva (Atlant Bulletin, broj 31)
 
VIII.    Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.
 
ATLANTSKA PLOVIDBA d.d.

Komentari

O autoru: Baldo Marunčić

Diplomirani novinar i magistar struke odnosa s javnošću sa žutim pojasom iz karatea. Fanatik trivije, šahovski kibicer i zaljubljenik u ukusnu domaću hranu i svoj Grad. Ne podnosi nepravdu i smatra kako novinarstvo treba biti oružje protiv te nepogode.

Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana