Natrag
22.1.2019 03:16

facebook

twitter

google

rss

dulist

P O Z I V za podnošenje ponuda za zakup zemljišta na Lokrumu

30.7.2014 @ 10:14 Dulist Natječaji
Podijelite:

Javna ustanova ‘REZERVAT LOKRUM’
Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik, MB 3303462; Žiro rn. 2407000–1100019925
OIB 09038784691

P O Z I V
za podnošenje ponuda za zakup zemljišta na Lokrumu

Predmet natječaja:

I.
dio čestice zemljišta 5606 k.o. Lokrum
– površina čestice zemljišta koja je u najmu……………………………………..
– 8 m2
– namjena………………………………………………………. medicinska masaža
– početni iznos zakupnine………………………………………….. 700,00 kn mjesečno
– vrijeme zakupa………………………………..(3 mjeseca) od 11.08.2014. do 11.11.2014.
– jamčevina 1.400,00 kn

II.
Jamčevina se uplaćuje u korist žiro-računa JU REZERVAT LOKRUM, žiro-račun br. HR 59 2407000–1100019925 s pozivom na broj 05 matični broj (za pravne osobe) -,12 JMBG (za fizičke osobe). Ista mora biti uplaćena virmanskim nalogom ili općom uplatnicom.

III.
Jamčevina se vraća sudionicima natječaja čije ponude nisu prihvaćene u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natječaja, u nominalnom iznosu, radi čega je potrebno navesti broj kontakt telefona.
Jamčevina sudionika čija ponuda bude prihvaćena uračunava se u zakupninu.
Ukoliko odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, bez opravdanog razloga, ne potpiše ugovor o zakupu zemljišta, smatrat će se da je odustao od zaključenja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine, a udovoljava svim uvjetima iz natječaja, odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja ponuda, ne izabere se drugi najpovoljniji ponuditelj, već se raspiše novi natječaj, ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Sudionik natječaja koji bude izabran dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke o izboru, uplatiti razliku ponuđene zakupnine za navedeno zemljište u korist JU REZERVAT LOKRUM žiro-račun broj HR59 2407000–1100019925, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa i nema pravo na povrat jamčevine.

IV.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

V.
Rok za dostavu ponuda na natječaj je 8 dana od dana objave, a javno otvaranje ponuda zakazuje se za 8. kolovoza 2014. u 12 sati u prostorijama JU Rezervat Lokrum, Od Bosanke 4, Dubrovnik. Pismene ponude se dostavljaju izravno JU REZERVAT LOKRUM Od Bosanke 4, do trenutka otvaranja ponuda.(08.08.2014. u 12:00)

VI.
Ponuda obvezno mora sadržavati:
– za koju namjenu i za koju česticu zemljišta se sudionik natječe
– nominalni iznos zakupnine.

Ponuđena visina zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom nominalnom iznosu, isključuje se opisni iznos ili iznos u postotku u odnosu na druge ponude.

VII.
Sudionici natječaja su, uz ponudu, dužni dostaviti:
1. dokaz o plaćenoj jamčevini;
2. potvrdu ili ovjerovljeni preslik potvrde o državljanstvu Republike Hrvatske i potvrdu o stručnoj osposobljenosti-obrtnicu (za fizičke osobe)
3. upis ili ovjerovljeni preslik upisa u sudski ili drugi registar (za pravne osobe)
4. rješenje ili ovjerovljeni preslik rješenja o upisu (za udruge građana)
5. potvrdu o nepostojanju dugovanja prema JU Rezervat Lokrum

Sve isprave moraju biti u izvorniku ili ovjerovljenom presliku.
Članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, HRVI Domovinskog rata, moraju dostaviti i potvrdu pripadnosti obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, odnosno pravovaljanu ispravu o stupnju tjelesnog oštećenja kao i potvrdu da nisu korisnici mirovine ostvarene po zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članovima njihovih obitelji.
Branitelji domovinskog rata moraju dostaviti pravovaljan dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu.
Osobe navedene u stavku 2. i 3. ove točke uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta mogu ostvariti pravo na sklapanje ugovora o zakupu samo ako na natječaju sudjeljuju kao fizičke osobe i to pravo do sada nisu ostvarili.
Izbor najpovoljnijeg ponuditelja obavit će se sukladno propisima RH iz ove oblasti prava.

VIII.
Nepravovremene, nepotpune ponude i ponude koje nisu podnesene od ovlaštene osobe neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili svoja dugovanja prema JU do dana zaključenja natječaja.

IX.
Članovi Upravnog vijeća, ravnatelj kao i članovi njihovih obitelji ne mogu sudjelovati u natječajnom postupku.

JU REZERVAT LOKRUM zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, bez obrazloženja i snošenja bilo kakve odgovornosti spram natjecatelja ili drugih osoba.

X.
Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

Predsjednik Upravnog vijeća
Javne ustanove ‘Rezervat Lokrum’
Baldo Marunčić

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana