Natrag
18.1.2019 06:47

facebook

twitter

google

rss

dulist

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora – aperitiv bara na recepciji hotela Adriatic

4.4.2018 @ 16:02 Dulist Natječaji
Podijelite:
  1. NARUČITELJ: HOTELI MAESTRAL d.d. za hotelijerstvo i turizam

Ćira Carića 3, 20 000 Dubrovnik, OIB: 88557173997, www.hotelsindubrovnik.com

  1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je  davanje u zakup poslovnog prostora koji u naravi predstavlja aperitiv bara na recepciji hotela Adriatic s 40 konzumnih mjesta u unutarnjem dijelu i 60 konzumnih mjesta u vanjskom dijelu (taraca).

III.   NAMJENA: ugostiteljska djelatnost (ugostiteljski objekt)

  1. PRAVO SUDJELOVANJA: pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.
  2. POČETNI MJESEČNI IZNOS ZAKUPNINE

Početni mjesečni iznos zakupnine: 10.000,00 (slovima: deset tisuća kuna) + PDV

Osim zakupnine, Zakupnik plaća i sve režijske troškove (struja, voda, odvoz smeća i dr.) u mjesečnom paušalnom iznosu od 1.000,00 (slovima: tisuću kuna) + PDV

  1. TRAJANJE ZAKUPA: od 1.5. 2018.g. do 30.09. 2018.g.

VII.   MINIMALNI UVJETI ZAKUPA:

– započeti obavljati ugostiteljsku djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije do 01.svibnja 2018. g.

– Eventualno ulaganje Zakupnika u poslovni prostor mora biti odobreno od strane Hotela Maestral d.d.

– Investicijska ulaganja Zakupnika neće se kompenzirati sa zakupninom.

– Eventualni zabavni program mora biti odobren od strane Hotela Maestral d.d.

– Radno vrijeme poslovnog prostora je od 08:00 sati do najkasnije 23:00 sata.

– Buka mora biti primjerena zakonskoj regulativi.

Svi gore navedeni minimalni uvjeti zakupa predstavljaju bitne elemente ugovora o zakupa koji će se sklopiti s odabranim zakupnikom.

VIII.   POČETAK PLAĆANJA ZAKUPNINE:

Zakupnina se plaća do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec.

  1. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDA:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici u pisanom na adresu Hoteli Maestral d.d. Ćira Carića 3/III, 20000 Dubrovnik, s naznakom “Za zakup prostora – ne otvarati“. Ponude se dostavljaju najkasnije do 16. travnja 2018.g. do 12:00 sati.

  1. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA

Naručitelj će postupak nabave provesti bez javnog otvaranja ponuda. Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja ponuda, bez obveze obrazloženja.

  1. IZNOS JAMČEVINE, NAČIN PLAĆANJA I POVRAT: Jamčevina se određuje u iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna) i plaća se u korist žiro-računa Hoteli Maestral d.d. broj HR5424070001100007211 (model 02, poziv na broj: OIB ponuditelja), s naznakom „Jamčevina za zakup aperitiv bara”.

Natjecateljima koji ne uspiju na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u nominalnom iznosu u roku od deset (10) dana od okončanja natječaja, uz obavijest o ishodu postupka, a izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu. U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

XII. OBVEZAN SADRŽAJ PONUDE ZA NATJEČAJ:

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

– naziv/ime ponuditelja, broj telefona/mobitela, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,

– opis poslovanja koji se planira obavljati u poslovnom prostoru,

– nominalni neto iznos ponuđene zakupnine – bez PDV-a (koji nije niži od početnog iznosa određenog u točki V. ovog Natječaja).

Ponuđena visina zakupnine mora biti izražena u kunama u apsolutnom i nominalnom iznosu, a ne u postotku ili u opisnom iznosu u odnosu na druge ponude.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

– dokaz o uplati jamčevine,

– preslika rješenja o upisu u sudski registar ili preslika rješenja o upisu u obrtni registar,

XIII. POSEBNE NAPOMENE:

– natjecatelj neće biti izabran za Zakupnika ako nije podmirio dospjele obveze prema Hotelima Maestral d.d. po bilo kojoj osnovi,

– izabrani ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu,

– Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika,

– poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, a Zakupnik će ga privesti namjeni o svom trošku uz ishođenje svih dozvola i suglasnosti potrebnih za obavljanje djelatnosti,

– izabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja Ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bjanko zadužnicu uz osobno jamstvo direktora/vlasnika  trgovačkog društva/obrta na iznos od 100.000,00 (sto tisuća) kuna,

– najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najviši iznos zakupnine,

– Zakupnik ne smije dati poslovni prostor u podzakup niti ga smije temeljem ortakluka ili poslovno-tehničke suradnje prepustiti drugoj fizičkoj ili pravno osobi na korištenje,

– poslovni prostor se može razgledati radnim danom u vremenu od 8.00 do 13.00 sati, uz prethodni dogovor sa ovlaštenim osobama (tel: 020 433 523,  mob.098 214 852),

– nepotpune i nepravodobne   ponude se neće razmatrati,

– Hoteli Maestral d.d. zadržavaju pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvate niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova sudjelovanja na natječaju.

HOTELI MAESTRAL d.d.

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana