Natječaji

NAŠA BAŠTINA Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

JAVNI NATJEČAJ
Za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet natječaja:
Predmet javnog natječaja je davanje u zakup ugostiteljskog objekta (caffe bar) u Kneževom dvoru u Slanom.
2. Ciljana namjena poslovnog prostora
Pružanje ugostiteljske djelatnosti (caffe bar).
3. Vrijeme zakupa
Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim odnosno odabranim ponuditeljem na rok od 6 mjeseci, uz mogućnost produljenja osnovnog ugovora.
4. Početni iznos mjesečne zakupnine:
Minimalni iznos mjesečne zakupnine je 750,00 kn, u neto iznosu, bez komunalnih ili bilo kojih drugih davanja, koja mogu teretiti odabranog ponuditelja.
5. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se u iznosu od 3.000,00 Kn (tritisućekuna).
Jamčevina se uplaćuje u korist NAŠA BAŠTINA d.o.o., na žiro kod RBA banke IBAN broj HR9824840081135021678, MODEL HR00, POZIV NA BROJ – OIB ponuditelja, virmanskim nalogom.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene vraća se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana okončanja natječaja, zbog čega su svi ponuditelji obvezni navesti naziv banke i IBAN na koji će se ista vratiti..
Jamčevina odabranog ponuditelja se zadržava, odnosno amortizira se kroz mjesečne zakupnine.
6. Jamstvo za izvršenje ugovora – instrument osiguranja plaćanja:
Odabrani ponuditelj obvezan je tvrtki NAŠA BAŠTINA d.o.o. dostaviti 1 (jednu) bjanko zadužnicu ovjerenu od Javnog bilježnika, minimalno na iznos ukupno ponuđene zakupnine izračunat za ugovorno razdoblje (mjesečna zakupnina x 6 mjeseci). 1.05.2019.-30.10.2019.
Odabrani ponuditelj dužan je zadužnicu dostaviti tvrtki NAŠA BAŠTINA d.o.o. najkasnije prilikom sklapanja ugovora o zakupu, bez obzira na način sklapanja, odnosno dostave ugovora o zakupu, inače se ugovor neće sklopiti.
7. Sadašnje stanje prostora
Poslovni prostor daje se u zatečenom stanju. Zakupnik je dužan opremiti prostor opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti, o svom trošku.
Režijske troškove (za utrošak struje, vode, odvoza smeća i sl.) i troškove redovitog održavanja, dužan je plaćati Zakupnik.
Ponuditelj može razgledati predmetni prostor uz prethodni dogovor sa direktorom tvrtke NAŠA BAŠTINA d.o.o. na broj: 091-323-8608.
U slučaju da prostor zahtjeva ulaganja kako bi se postigli Minimalni tehnički uvjeti; dokaziva ulaganja odabranog ponuđača kompenzirati će se s mjesečnim zakupninama, što će biti, sukladno sporazumu tvrtke NAŠA BAŠTINA d.o.o. i odabranog ponuditelja – zakupoprimca, definirano prijedlogom ugovora.
8. Kvalifikacija ponuditelja
Ponuditelji koji će sudjelovati u natječaju mogu biti sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.
Ponuditelji koji će sudjelovati u natječaju moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
– Ponuditelj mora imati uredan bonitet, kojeg dokazuje obrascem BON-2, ne starijim od 10 (deset) dana u odnosu na krajnji datum za predaju ponude;
– Ponuditelj ne smije imati neizmirenih davanja prema Državnom proračunu s temelja poreza i doprinosa, što dokazuje potvrdom Porezne uprave, ne starijom od 10 (deset) dana u odnosu na krajnji datum za predaju ponude;
– Ponuditelj, odnosno ovlaštene osobe ponuditelja ne smiju u trenutku podnošenja ponude imati nikakvih dugovanja prema Općini Dubrovačko primorje ili trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Općine Dubrovačkog primorja.
– Ponuditelj, odnosno ovlaštene osobe ponuditelja moraju odgovarajućom potvrdom pravosudnih tijela dokazati da u trenutku podnošenja ponude nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela čiji karakter bi predstavljao zapreku sudjelovanja u natječaju odnosno sklapanja ugovora o zakupu;
– Ponuditelj mora dokazati da je u tri posljednje poslovne godine (2016., 2017. i 2018.) ostvarivao pozitivne poslovne rezultate:
Ponuditelj će ispunjenje prednjih uvjeta dokazati dostavljanjem obrazaca GFI-POD za 3 promatrane godine.
9. Rok za dostavu ponuda
Ponude se imaju dostaviti zaključno s 01. travnja 2019., do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Zakašnjele, odnosno nepravovremeno predane ponude neće biti razmatrane, nego će, po konstatiranju zakašnjele dostave, iste biti neotvorene vraćene pošiljateljima.

10. Način dostave ponuda
Ponude sa svim privitcima se dostavljaju u zatvorenoj kuverti na adresu: NAŠA BAŠTINA d.o.o., Gundulićeva poljana 6, Dubrovnik, s naznakom: „PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA KD SLANO– NE OTVARAJ“.
11. Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
– Ponudbeni list, koji osim ostalih informacija obvezno mora sadržavati:
• opis djelatnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru,
• nominalni iznos ponuđene mjesečne zakupnine,
• adresu elektronske pošte i telefon/mobitel za komunikaciju s ponuditeljem.
– Dokaz o plaćenoj jamčevini,
– Izvadak iz odgovarajućeg registra (neovjereni preslika)
– Preslika osobne iskaznice osoba ovlaštenih za zastupanje ponuditelja, odnosno osobe koja će u ime ponuditelja potpisati ugovor o zakupu
– BON-2 obrazac (neovjereni preslika)
– Potvrdu Porezne uprave (neovjereni preslika)
– GFI-POD obrasce ili druga odgovarajuća poslovna izvješća za 2016., 2017. i 2018. godinu (neovjereni preslici)
– Potvrdu Općine Dubrovačkog primorja, odnosno trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Općine Dubrovačkog primorja da ponuđač nema nikakvih dospjelih, a nepodmirenih dugovanja.
NAŠA BAŠTINA d.o.o. ima pravo od odabranog ponuditelja, ili od bilo kojeg drugog ponuditelja, zatražiti, a u slučaju bilo kakve nedoumice, dostavljanje izvornika najprije pobrojane dokumentacije, kao i dostavu dodatne dokumentacije potrebite za pojašnjenje bilo kojeg elementa ponude, saznanja o ponuditelju i slično.
Zahtjev za dostavom izvornika i/ili dodatne dokumentacije NAŠA BAŠTINA d.o.o. će poslati ponuditelju putem elektronske pošte.

12. Otvaranje, pregled i evaluacija ponuda, obavještavanje ponuditelja
NAŠA BAŠTINA d.o.o. će za otvaranje, pregled i evaluaciju ponuda formirati povjerenstvo, koje će sve pravovremeno pristigle ponude pregledati, ustanoviti formalnu i suštinsku usklađenost s uvjetima ovog Natječaja, te donijeti odluku o najpovoljnijem, odnosno odabranom ponuditelju.
Povjerenstvo o postupku otvaranja i utvrđivanju formalne ispravnosti ponuda sačinjava zapisnik, sa svim potrebnim elementima.
Povjerenstvo će svoju odluku donijeti u roku od 10 (deset) dana od zadnjeg dana za dostavu ponuda, odnosno zaključno s 10. travnja 2019.
Povjerenstvo će svim ponuditeljima dostaviti pisano izvješće o rezultatima svog rada, zapisnik, kao i odluku o odabranom ponuđaču.
NAŠA BAŠTINA d.o.o. ima pravo ne prihvatiti ni jednu od pristiglih ponuda, o čemu je uz pisano obrazloženje dužna izvijestiti sve legitimne ponuditelje.
NAŠA BAŠTINA d.o.o. ima pravo poništiti Natječaj, o čemu također mora u pisanom obliku uz detaljno obrazloženje izvijestiti sve legitimne ponuditelje, te im vratiti uplaćena jamstva za ozbiljnost ponude. Poništenje Natječaja moguće je od trenutka njegovog raspisivanja, do dana predviđenog kao krajnji rok za dostavu ponuda.
13. Kriterij za odabir ponude
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona, koja osim što zadovoljava sve elemente tražene u točki 8., sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
14. Odabrani ponuditelj i sklapanje ugovora
Odabranom ponuditelju dostavlja se na dokaziv način odluka o odabiru i prijedlog ugovora o zakupu, na koji se odabrani ponuditelj ima očitovati, odnosno vratiti potpisan ugovor u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka odluke i prijedloga ugovora.
Ako se odabrani ponuditelj ne očituje u ostavljenom roku, odnosno ne vrati potpisan ugovor, smatrati će se da je odustao od ponude. U tom slučaju zakupodavac ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu.
U slučaju nastupa prethodno opisane situacije, NAŠA BAŠTINA d.o.o. nema pravo sklopiti ugovor s drugorangiranim ponuditeljem, nego je obvezan ponoviti postupak, odnosno raspisati novi Javni natječaj.
Ukoliko odabrani ponuditelj dostavlja potpisan ugovor, obvezan je zajedno s ugovorom dostaviti i bjanko zadužnicu, pobliže opisanu u točki 6.
15. Kanali za kontakt
Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu zatražiti i dobiti u pisanom obliku putem e-mail adrese: nasabastinadoo@gmail.com
Osoba zadužena za kontakt s zainteresiranim gospodarskim subjektima je Lukša Hanza, a broj telefona za kontakt je 091-323-8608.
16. Pravna zaštita
Ponuditelj koji smatra da je na bilo koji način doveden u neravnopravan položaj ili da su ugroženi njegovi poslovni interesi, da mu je nanesena šteta ili da je postupak javnog natječaja proveden netransparentno, ima pravo prigovora, odnosno žalbe.
Žalba se podnosi Državnom povjerenstvu za javnu nabavu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača, u propisanom obliku, o čemu podnositelj ponude može obavijestiti i tvrtku NAŠA BAŠTINA d.o.o.
Rok od 15 (petnaest) dana predstavlja ujedno i rok mirovanja, unutar kojeg NAŠA BAŠTINA d.o.o. ne može sklapati ugovor s odabranim ponuditeljem, niti smije poduzimati druge aktivnosti vezane za predmetni javni natječaj.

                                                                                                                                                                                                                       NAŠA BAŠTINA d.o.o.

Pročitajte još

JAVNI NATJEČAJ Županijska Lučka uprava Korčula traži novog ravnatelja

Dulist

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnine

Dulist

ADRIATIC OSIGURANJE Natječaj za koordinatora prodaje

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija