Natrag
22.1.2019 09:25

facebook

twitter

google

rss

dulist

DUBROVAČKI ZIMSKI FESTIVAL Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup kućica

19.10.2016 @ 11:35 Dulist Natječaji
Podijelite:

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik,

Ulica Marka Marojice 5, OIB: 99080716453 i

Povjerenstvo ‘Dubrovačkog zimskog festivala’

Dubrovnik, dana 17. listopada 2016. godine

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup kućica

za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme održavanja manifestacije

Dubrovački zimski festival’

1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup montažnih drvenih kućica dimenzija 2,8 x 1,60 m2 (dalje: kućice), na unaprijed određenim lokacijama na Stradunu, u okviru održavanja manifestacije ‘Dubrovački zimski festival’, kako slijedi:

A/ 16 (šesnaest) kućica s pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 3 (tri) stola, po 4 (četiri) stolice po svakom stolu i 2 (dvije) stolice za šank/uz kućicu.

(dalje zajedno: kućice za ugostiteljsku djelatnost) i

B/ 16 (šesnaest) kućica kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje djelatnosti trgovine, a od čega:

a) 4 (četiri) kućice na kojima je predmet prodaje isključivo primjereni adventski, blagdanski, asortiman (npr. božićne dekoracije, ukrasi, svijeće, sakralni proizvodi, suveniri, lampice, adventski vijenci, čestitke i sl.) te

b) 12 (dvanaest) kućica na kojima je moguć širi oblik prigodne trgovačke ponude tradicijskih proizvoda, hrane, pića, suvenira i drugih proizvoda.

(dalje zajedno: kućice za djelatnost trgovine)

2. Kućice se daje u zakup za vrijeme od 18. studenoga 2016. godine do 8. siječnja 2017. godine.

3. Jedinični iznos kućice za čitavo vrijeme trajanja zakupa odnosno za vrijeme trajanja

manifestacije ‘Dubrovački zimski festival’ iznosi ukupno, kako slijedi:

za kućicu za ugostiteljsku djelatnost:

30.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1.A/ ovoga javnog poziva.

za kućicu za djelatnost trgovine:

4.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1. B/ toč. a) ovoga javnog poziva.

10.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1. B/ toč. b) ovoga javnog poziva.

4. Svota iz toč. 3. ovoga Javnog poziva predstavlja iznos zakupnine jedne kućice te troškova transporta, montaže i demontaže iste koji se iznosi plaćaju sukladno toč. 18. ovog Javnog poziva.

5. Svota iz toč. 3. ovoga Javnoga poziva uključuje troškove skupljanja i zbrinjavanja otpada s mjesta zakupa te troškove električne energije koje će imati odabrani ponuditelj, a navedeni troškovi s naslova otpada i potroška električne energije ne terete odabranog ponuditelja.

6. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 50% svote iz točke 3. ovog javnog poziva za koju daje ponudu, na račun društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Ulica Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, IBAN: HR8424840081100908194 kod Raiffeisenbank Austria d.d., s tim da se u pozivu na broj navede OIB ponuditelja.

7. Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

8. Za zakup kućica isključivo za djelatnost trgovine moguća je i zajednička ponuda dvaju ili više ponuditelja u kojem slučaju se isto treba posebno naznačiti. Takva se ponuda smatra jednom ponudom, uz solidarna prava i obveze suponuditelja.

9. Ponuditelj koji zadovolji kriterije i uvjete iz ovog Javnog poziva može ostvariti pravo na zakup samo jedne kućice.

10. Uvjeti javnog poziva, ovisno o vrsti djelatnosti i kućici za koju se podnosi ponuda, su:

dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno djelatnosti trgovine

prigodna ugostiteljska odnosno trgovačka ponuda

dokaz o uplati jamčevine.

11. Ponuda mora sadržavati:

ponudu sa svim dužnim podacima

izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, Izvadak iz Obrtnog registra, rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi odgovarajući dokaz,

prigodnu ugostiteljsku ponudu ili prigodnu ponudu za djelatnost trgovine – detaljan opis i/ili popis i/ili fotografije proizvoda i usluga koje Ponuditelj namjerava prodavati/nuditi,

elektronički ispis transakcije ili potvrdu poslovne banke o uplati jamčevine.

12. Razmatrat će se samo ponude pristigle zaključno do 28. listopada 2016. godine do 12:00 sati.

13. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

14. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Povjerenstvo Dubrovačkog zimskog festivala’, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom ‘Za Javni poziv – zakup kućice’ – NE OTVARATI. Povjerenstvo će razmatrati samo one ponude koje na njegovu adresu pristignu zaključno do 28. 10. 2016. godine, odnosno svaki Ponuditelj ima mogućnost i pravo donijeti osobno svoju ponudu 28. 10. 2016. u 12:00 sati na adresu Povjerenstva, kada će biti Javno otvaranje ponuda.

15. Najkvalitetnije ponude i lokacije kućica za takve ponude će odabrati Povjerenstvo ‘Dubrovačkog zimskog festivala’ rukovodeći se poglavito prema slijedećim kriterijima:

(1) registrirana proizvodna i/ili tradicijska djelatnost

(2) promocija lokalnih trgovačkih odnosno ugostiteljskih sadržaja

(3) proizvodi i usluge prigodni za prodaju u vrijeme Adventa i Božićno vrijeme te su autohtoni

(4) razlikovnost, raznovrsnost i kvaliteta ponude ‘Dubrovačkog zimskog festivala’.

16. Broj prodajnih mjesta/kućica i njihovih lokacija je ograničen. Povjerenstvo ‘Dubrovačkog zimskog festivala’ zadržava pravo odabira ponuditelja i lokacije sukladno kriterijima iz prethodne točke ovog Javnog poziva, pri čemu nije dužno davati posebna obrazloženja i pri tome za svoj odabir ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

17. U slučaju da u odnosu na broj kućica za djelatnosti trgovine iz toč. 1. B/ toč. a) ovoga poziva (uža adventska ponuda), ne bude dostatno ponuda i/ili dovoljno zadovoljavajućih i primjerenih ponuda, Povjerenstvo ‘Dubrovačkog zimskog festivala’ može te kućice dodijeliti ponuditelju koji je podnio ponudu za kućicu za djelatnosti trgovine iz toč. 1. B/ toč. b) ovoga javnog poziva pod uvjetima i većom cijenom pod toč. 3 ovoga javnoga poziva (za širu ponudu).

18. Odabrani ponuditelji će biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonski o rezultatima javnog poziva do 4. studenoga 2016. godine.

Odabrani ponuditelj bit će pozvan na sklapanje Ugovora o zakupu te će mu biti dostavljeni podaci za pojedine uplate zakupnine te troškova transporta, montaže i demontaže. Iznos jamčevine uračunat će se u zakupninu.

19. Na potpis ugovora je potrebno donijeti dokaze o uplatama odgovarajućeg iznosa zakupnine i troškova transporta, montaže i demontaže prema uputi iz prethodne točke ovog poziva.

20. U slučaju da odabrani ponuditelj odustane nakon otvaranja ponuda ili nije uplatio zakupninu ugovor se neće sklopiti, a SANITAT DUBROVNIK d.o.o. zadržava uplaćenu jamčevinu, te istu kućicu može dati u zakup drugom ponuditelju bez novog poziva.

21. Ponuditelju čija ponuda nije odabrana vraća se iznos uplaćene jamčevine na njegov žiro račun naznačen u ponudi.

22. U slučaju odabira, kućice je potrebno, po odabranom ponuditelju i o trošku ponuditelja, dodatno opremiti u svrhu pružanja ugostiteljske djelatnosti odnosno djelatnosti trgovine sukladno odabranoj ponudi.

23. Kućice su prigodno uređene blagdanskim ukrasima. Tijekom trajanja zakupa dopušteno je isticanje isključivo registriranog naziva odabranog ponuditelja i/ili naziva temeljem kojeg odabrani ponuditelj obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno djelatnost trgovine sukladno propisima. Kućice, pripadajuću opremu i prostor oko istih, odabrani ponuditelj ne smije koristiti za isticanje bilo kakvih reklamnih natpisa ili iste koristiti za bilo kakav oblik političke ili druge promidžbe.

24. Odabrani ponuditelj za djelatnost trgovine obvezuje se koristiti isključivo kućice, a odabrani ponuditelj za ugostiteljsku djelatnost obvezuje se osim kućica koristiti isključivo pripadajuću opremu (stolice i stolove) koji mu se stavljaju na korištenje po ovom javnom pozivu. Dodatne stolice, table i druga oprema bit će uklonjeni o trošku ponuditelja.

25. Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine u prostoru zakupa na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim propisima Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika koji se odnose na iste te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata od strane odabranog ponuditelja, SANITAT DUBROVNIK d.o.o. niti ‘Dubrovački zimski festival’ ne snose nikakvu odgovornost.

26. Odabrani ponuditelj za kućice za ugostiteljsku djelatnost bit će u obvezi skupljati i odlagati otpadno jestivo ulje i masti u posude za odlaganje pojedine zapremnine 50 litara koje stavlja na korištenje SANITAT DUBROVNIK d.o.o. te osigurati zaštitu posude/a od krađe i drugih oštećenja. Cijena posude u slučaju gubitka ili oštećenja iznosi 100,00 kn/kom + PDV. Zbrinjavanje će se obavljati po uputi SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ili treće osobe koju isti odredi.

27. Svi korisnici kućica su obvezni pridržavati se radnog vremena sukladno odluci Grada Dubrovnika te propisa o javnom redu i miru polazeći od posebnosti ove manifestacije i prigode.

28. Svi korisnici kućica obvezni su tijekom čitavog trajanja zakupa i propisanog radnog vremena biti otvoreni i obavljati djelatnost.

29. Odabrani ponuditelj dužan je čitavo vrijeme trajanja zakupa stvarno pružati prigodnu ugostiteljsku ponudu odnosno trgovačku ponudu koja je bila odlučna za odabir istoga po ovom javnom pozivu. SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ima pravo nadzora te u slučaju uočavanja nepoštivanja obveze zatražiti od odabranog ponuditelja da isto otkloni u primjerenom roku koji će mu biti ostavljen.

30. Odabrani ponuditelj za čitavo vrijeme trajanja zakupa, odgovoran je za održavanje kućice i pripadajuće opreme te osigurati zaštitu od krađe i drugih oštećenja.

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ima pravo vršiti povremene preglede predmeta zakupa te u slučaju uočavanja nedostataka u svezi održavanja istoga zatražiti od odabranog ponuditelja da iste otkloni u primjerenom roku koji će mu biti ostavljen. Troškovi održavanja predmeta zakupa isključivi su trošak odabranog ponuditelja, bez mogućnosti prebijanja istih sa zakupninom (snižavanjem iste) ili traženja njihove nadoknade od SANITAT DUBROVNIK d.o.o.

Odabrani ponuditelj je odgovoran za svu štetu koja nastane korištenjem kućica i pripadajuće opreme protivno njihovoj namjeni i/ili protivno ovom javnom pozivu, bez obzira na to je li predmet zakupa koristio on, ili neka osoba po njegovom nalogu ili koja druga osoba kojoj je omogućio da se istom koristi (a ne ulazeći u pravo regresa odabranog ponuditelja prema toj trećoj osobi). Podzakup nije dopušten.

Odabrani ponuditelj se obvezuje koristiti predmetom zakupa pažnjom dobrog gospodarstvenika.

31. Odabrani ponuditelj dužan je kućicu s pripadajućom opremom osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 10. siječnja 2017. godine.

32. Detaljne obavijesti o uvjetima i lokacijama zainteresirani mogu dobiti u prostorijama društva

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, 20 000 Dubrovnik, Ulica Marka Marojice 5 ili na tel. 020/640 125 ili e-mail: info@sanitat.hr.

Sanitat Dubrovnik d.o.o.

direktor

Vedran Kunica mag.ing.maricult.

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana