Aktualno

DUBROVAČKI SVEUČILIŠNI PROFESORI: ‘Provjere znanja nadamo se održati u učionicama’

Unatoč posebnim izazovima dubro­vačka sveučilišta uspješno su provela nastavu na daljinu, iznose naši sugo­vornici. Pred njihovim studentima sada su završni ispiti. Oni će se shodno epi­demiološkim smjernicama provoditi online ili u učionicama. Za oba scena­rija gradske visokoobrazovne institu­cije su pripravne. Gradivo predviđeno za ljetni semestar akademske godine 2019./2020., tvrde nam, svladano je u potpunom obimu te prema njihovom mišljenju ne bi trebalo biti poteškoća prilikom provjera znanja.

Dovršili 10. tjedan nastave
Sukladno odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o obustavljanju nastave u učionicama u visokom obrazovanju počevši od 16. ožujka isti dan sa stu­dentima i nastavnicima Sveučilište u Dubrovniku održalo je kolegij te su poslane upute za korištenje sustava Merlin, upute za snimanje audio predavanja u Power Point prezentaci­jama, a za nekoliko dana i smjernice za korištenje platformi Skype i Zoom. Taj tjedan nastavnici su počeli provoditi nastavu na daljinu prema ranije utvr­đenom rasporedu, objasnila je za DuList dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, prorektorica za studije i studente, izvanredni profe­sor Odjela za umjetnost i restauraciju. Prema aktualnom kalendaru semestar je još uvijek u tijeku. Dovršili su 10. tje­dan nastave. Kako komentira, studenti su punoljetne, odrasle osobe te razu­miju kako su posrijedi izvanredne okol­nostima. Većina njih odmah se uključila u obvezno praćenje i to redovito rade.

— Povremeno nam se obrate s razli­čitim problemima. Naime, nekima je ipak otežano praćenje nastave jer su u manjim stambenim prostorima s više članova obitelji, nemaju adekvatnu brzinu Interneta. No važno je da o tome nas na vrijeme obavijeste kako bi zajednički riješili situaciju. Akademska godina završava 30. rujna, tako da smo još uvijek daleko od završetka. Vjeru­jem da ćemo imati priliku napraviti sve planirano te pronaći optimalne načine za provedbu. No, sad za svaki uhodani postupak moramo pronalaziti alter­nativna rješenja, što je više moguće postupaka provoditi na daljinu. Važno je da smo pritom svi svjesni okolnosti u kojima se nalazimo te tolerantni i fleksibilni. Naši studiji su vrlo razno­liki, a nastavnici unutar svojih pod­ručja pokušavaju studentima pružiti dodatne materijale – priča dr. sc. Sanja Žaja Vrbica.

Studenti šalju završne radove
Do sada su knjižnice bile zatvorene, no uskoro će njihovi fondovi biti dostu­pni pa će ih studenti ponovo moći koristiti. U međuvremenu su im slali digitalizirane materijale, kako bi mogli izvršavati svoje zadatke tijekom ovog razdoblja jer je iznimno važno da su kontinuirano aktivni. Nastavnici su postavili nastavne materijale svojih kolegija u sustav Merlin, tumači Žaja Vrbica, koji omogućuje dijeljenje pre­zentacija studentima, organiziranje provjera znanja i komunikaciju sa studentima. Predavanja se inače odr­žavaju preko platformi Skype, Zoom, Big Blue Button i drugih, a nastavno osoblje dostupno je za konzultacije pa uvijek mogu dodatno pojasniti gradivo. Što se tiče završnih ispita, komentira, kako im tijekom čitavog razdoblja pro­vođenja nastave na daljinu studenti šalju svoje radove, oni ih ispravljaju i usmjeravaju.

— Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja mentorima je da u cije­losti ili što veći dio završnih i diplom­skih radova bude izrađen na teoretskoj osnovi, gdje je to moguće. Najveći broj obrana imamo nakon odslušanih pre­davanja, u lipnju, srpnju i rujnu. S obzi­rom na trend popuštanja strogih mjera, s trećom fazom koja nastupa 11. svibnja, ukoliko ne dođe do pogoršanja epide­miološke situacije, očekujemo da ćemo moći organizirati obrane u učionicama, uz sve propisane sigurnosne mjere. Ukoliko to ne bude moguće, prijavlji­vat ćemo ih i provoditi na daljinu, jer u ovom razdoblju izolacije provodile su se obrane doktorskih radova videokon­ferencijama, tako da te obrane uvijek možemo organizirati na taj način i stu­denti mogu završiti svoje studije unu­tar predviđenih rokova – zaključuje dr. sc. Sanja Žaja Vrbica.

Online nastava tekla glatko
Prorektoru za poslovanje ovog Sveuči­lišta te izv. prof. dr. sc. Nebojši Stojčiću Odjela za komunikologiju ovo nije prvi put kako se susreo s online nastavom. S njom se upoznao još 2007. godine tije­kom doktorskog studija u Velikoj Brita­niji, a prva online predavanja je održao na Staffordshire University. Od tada do danas online pomagala je u odre­đenom opsegu koristio svaki semestar, a trenutno u sklopu Centra za istraži­vanje digitalne transformacije CREDO koordinira i provođenje nekoliko pro­jekata koji za cilj imaju razvoj otvorenih obrazovnih platformi u online okruže­nju. Prebacivanje u virtualne učionice, komentira, nije mu predstavljalo pro­blem. Ipak, iznimka su pojedini kolegiji koji zahtijevaju praktični rad gdje će se morati održavati nadoknade nakon što se stanje normalizira.

— Područje koje se pokazalo pose­bice izazovno je održavanje tehničkih preduvjeta za održavanje nastave, prije svega tu mislim na servise putem kojih nastavnici drže svoja predavanja video vezom. U svijetu postoji više takvih plat­formi i sve imaju svoje prednosti i nedo­statke. Kod nekih je bolja kvaliteta veze, druge omogućuju dulje trajanje sesija, a treće su se pak pokazale pouzdanijima za predavanja s većim brojem studenata. U situaciji kada su gotovo sva sveučili­šta u Europi prešla na online održavanje nastave imali smo situacije kada smo se ponekad morali prebacivati na dnevnoj bazi s jedne platforme na drugu – ističe Stojčić. Osim predavanja svojim stu­dentima kroz platformu Merlin nastoji olakšati razumijevanje gradiva tako da im često prilaže i kratke filmove, članke iz popularnih medija ili osvrte koje pro­nalazi na Internetu, a koji su povezani s temom predavanja.

Prolaznost jednaka
Održavanje ispitnih rokova od početka je u akademskoj zajednici prepoznato kao zahtjevniji dio tranzicije na online nastavu, nastavlja za DuList izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić. Sveučilište je usvojivši iskustva preostalih europ­skih zemalja te preporuke resornog ministarstva izašlo sa smjernicama za nastavnike u kojima su naveli više načina organizacije ispita u online okruženju. Nastavnicima je ostavljena mogućnost izbora načina održavanja ispita koji je najpogodniji za njihov kolegij. Također, za svaki kolegij prepo­ručeno je održavanje probnog susreta kako bi se provjerila izvodljivost oda­branog načina održavanja. Prema pre­liminarnim podacima, naglašava, pro­laznost je usporediva s prolaznosti na prijašnjim ispitnim rokovima.

— Postoji neki kolegiji kod kojih nije bilo moguće provesti online ispite, ali oni su u manjini i za njih ćemo orga­nizirati posebni rok nakon smirivanja stanja. Osobno sam pretprošli tjedan održao dva ispita i jedan kolokvij putem servisa Zoom, studenti su pisali rad dok smo svi bili online i potom mi ga dok smo još bili spojeni poslali za pregled i ocjenu. Ova metoda pokazala se za sada izvodljivom, ali se nadam da ćemo lipanjske rokove održati u normalnim uvjetima u našim učionicama – optimističan je Stojčić.

Na Libertas sveučilištu nakon stanke od dva tjedna kad su se održavali radni sastanci kolega sa Sveučilišta iz Zagreba koji su razvili koncept rada, nastava na daljinu počela je s radom 30. ožujka, kaže nam nastavnica engleskog jezika Hilarija Lozančić Benić.

Produljenje predavanja
— Studenti su jako dobro reagirali. Teh­nički su osposobljeni i imaju razvijene IT vještine. Nikakvih poteškoća u pro­vedbi nema. Konzultacije i dostupnost nastavnika studentima je redovna. Način na koji radimo online odličan je za spasiti akademsku godinu. Nastava se provodi preko Google meet aplikacije koja omogućuje video vezu i podjelu te praćenje prezentacija. Interaktivnim sudjelovanjem studenata u nastavi jezika na daljinu u mom slučaju poka­zalo se interesantno jer oni sudjeluju u nastavnom procesu, postavljaju pita­nja, komentiraju i uredno odrađuju zadatke koji im se dostave jer oni oblika webquest traže njihov angažman una­prijed – objašnjava Lozančić Benić.

Planirani proljetni odmor koji je odre­đen kalendarom akademske godine, nastavlja, iskorišten je za rad tako da su sad u ‘zaostatku’ samo jedan tjedan. On će se odraditi produljenjem, tako da će se cijeli sadržaj predviđenog gradiva iz silabusa obraditi. Već su održali određen broj ispita unutar trenutnog G Suite rje­šenja koje Sveučilište ima na raspola­ganju. Što se tiče završih, nada se, kako će se ova situacija do kraja akademske godine stabilizirati pa će se ispiti odr­žati klasično u dvoranama. Ukoliko do toga ne dođe, onda će dobiti posebne naputke kako i na koji način ih provesti. Ipak do toga imaju još cijeli svibanj pre­davanja i vježbi, komentira nastavnica engleskog jezika pri Libertas sveučilištu Hilarija Lozančić Benić.

Odgođene proslave
Dr. sc. Irena Guszak Cerovečki, prode­kanica RIT Croatia pak nam je poru­čila kako su se za scenarij osiguravanja nastave alternativnim metodama počeli pripremati vrlo rano. Svi kampusi su bili u kontaktu od prvog dana, razmje­njuju iskustva i informacije, posebice s kolegama iz Kine koji su proljetni seme­star započeli nastavom online od 24. veljače. Predviđeno gradivo su obuhva­tili gotovo u cijelosti. Većina studenata je novi sustav nastave vrlo brzo prihva­tila. Kako su tjedni odmicali, pokazalo se da on traži drukčiju pripremu nastav­nika, intenzivniju individualnu komu­nikaciju sa studentima te prilagođen rad i sudjelovanje. Mnogi studenti su im rekli da sada više rade za svoje kole­gije. Svi oni i u klasičnoj nastavi kori­ste tzv. learning management system odnosno platformu i sustav za učenje naziva myCourses.

— Kroz myCourses je moguće pisa­nje kvizova i ispita, sudjelovanje u diskusijama koje se ocjenjuju, predaja zadaća i različitih vrsta radova, praće­nje uspjeha studenata na pojedinom predmetu i dr. Obzirom da su studijski programi RIT Croatia jako usmjereni na razvoj karijere studenata, kontakt s industrijom ne izostaje ni sada. Od prvog tjedna imali smo online gostu­juća predavanja stručnjaka iz prakse u različitim kolegijima. Vrednovanje stu­denata provodi se prilagođeno okolno­stima, nastavnici za to koriste sinkrone i asinkrone aktivnosti. Nastavnici su prilagodili završne ispite i ostale aktiv­nosti, a sve u skladu s ishodima učenja pojedinih kolegija – zaključila je Cero­večki i dodala kako im je žao što ova generacija diplomanata završava svoj studij na ovaj način te su niz aktivno­sti namijenjene proslavi odgodili za kasniji datum.

Objavljeno u tiskanom izdanju DuLista, 29. travnja 2020.

Pročitajte još

Lampioni ispred Albatrosa za žrtve koronakrize

Dulist

ODLUČIO USTAVNI SUD Zaraženima koronavirusom se ne smije uskratiti biračko pravo

Dulist

Nova knjiga Lovra Kunčevića o razlozima društvene i političke stabilnosti Dubrovačke Republike

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija