Natrag
19.2.2019 01:40

facebook

twitter

google

rss

dulist

BLAGA DJELA Javni natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu zaklade

5.10.2018 @ 10:37 Dulist Natječaji

Podijelite:

Na temelju odredaba Pravilnika o davanju u najam stanova u vlasništvu Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK i odluke Upravnog vijeća Zaklade od 20. rujna 2018. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU ZAKLADE.

I
Daju se se u najam, putem ovog natječaja:
1. prazan i useljiv stan u vlasništvu Zaklade, Dubrovnik, Kunićeva 1, potkrovlje,
površine 77,27 m2,
2. prazan i useljiv stan u vlasništvu Zaklade. Dubrovnik, Kunićeva 1, II
kat, površine 30,06 m2.

II
Stanovi se daju u najam obiteljima slabijeg imovnog stanja i s malodobnom djecom.

III
Pravo na postavljanje zahtjeva za davanje u najam predmetnih stanova imaju punoljetne osobe koje, kao i članovi njihova obiteljskog domaćinstva:
a) imaju hrvatsko državljanstvo;
b) oba bračna druga imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, a jedan od njih u trajanju od najmanje 10 godina, računajući od dana podnošenja zahtjeva temeljem raspisanog natječaja;
c) nemaju kuću, stan ili nekretnine u vlasništvu na području Republike Hrvatske, niti su ih otuđili, odrekli ih se na bilo koji način ili ih ustupili
drugome na korištenje, sve u posljednjih 10 godina;
d) nemaju drugi stan u najmu kao zaštićeni najmoprimci na neodređeno vrijeme u skladu sa Zakonom o najmu stanova, niti su ga imali i napustili u posljednjih 10 godina, osim ako je osjetno skuplji, manji ili neodgovarajući za stanovanje u usporedbi sa stanom koji je na natječaju;
e) nemaju u vlasništvu svojih prednika nekretnine, koje nasljeđuju kao zakonski nasljednici, putem kojih ostvaruju ili mogu ostvarivati određeni
prihod potreban za uzdržavanje svog obiteljskog domaćinstva;
f) nisu posjednici nekretnina u vlasništvu Grada Dubrovnika ili nad kojima Grad ima vlasničko-pravna ovlaštenja, sa ili bez valjanog pravnog temelja.

IV
U prijavi na natječaj treba prikazati imovinsko stanje svih članova obiteljskog domaćinstva, a po potrebi i zdravstveno stanje pojedinih članova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije

V
Temeljni uvjet za dobivanje stana na korištenje ispunjava ono obiteljsko domaćinstvo čiji ukupni prihod po članu domaćinstva iznosi najviše 1.600,00 kn mjesečno u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva na ovaj javni natječaj. Primanja članova obiteljskog domaćinstva, po propisima o socijalnoj skrbi invalidnih osoba (invalidne osobe i osobe ometene u psihičkom i tjelesnom razvoju), ne ulaze u ukupan prihod iz prethodnog stavka
ove točke.

VI
Ukupni broj članova obiteljskog domaćinstva je osnovno mjerilo za odlučivanje o davanju stana u najam.

VII
Samohrani roditelj i osoba koja je nesposobna sama se brinuti za tekuće dnevne potrebe i uopće za život zbog invalidnosti ili smetnji u psihičkom i tjelesnom razvoju ima značaj još jedne osobe u izračunu ukupnog broja članova obiteljskog domaćinstva.

VIII
Prijavi na natječaj treba priložiti:
1. domovnicu za sve članove obiteljskog domaćinstva;
2. izvod iz matične knjige rođenih članova obiteljskog domaćinstva, ili
rješenje o posvojenju djece;
3. potvrdu o svim prihodima (plaće, naknade, dječji doplatak, prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti, razni vidovi stalnih socijalnih primanja
i dr.);
4. odgovarajuće potvrde o vlasništvu nad nekretninama (kuća, zemljišta, plovila, motorna vozila, razni gospodarski objekti);
5. potvrde odgovarajućih tijela o invalidnosti pojedinog člana obiteljskog domaćinstva (zbog tjelesnih ili psihičkih smetnji u razvoju, bolesti,
nesretnih slučajeva i dr.).

IX
Stanovi se daju u najam na određeno vrijeme i to do trenutka kada obitelj ostane samo sa dvoje malodobne djece, pa se ugovor o najmu raskida, a svi članovi obiteljskog domaćinstva su obvezni osloboditi predmetni stan od stvari i osoba i predati ga u posjed Zakladi.

X
Elemente za izračun najamnine utvrđuje Upravno vijeće Zaklade godišnjom odlukom, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Pravilniku Zaklade. Za stanove koju se daju u najam po ovom natječaju, najamnina iznosi 10,00 kn/m2 (deset) kuna mjesečno. Zaklada može, u skladu s Pravilnikom Zaklade, mijenjati visinu najamnine svake sljedeće kalendarske godine.

XI
Izabrani najmoprimci obvezni su, osim plaćanja najma snositi i naknade za eventualno korištenje zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalaze stanovi, komunalne naknade i druge obveze koje su u svezi s korištenjem stanova (utrošak električne energije, vode, odvoza smeća i drugo).

XII
Prijave za sudjelovanje u javnom natječaju podnose se na adresu: Zaklada Blaga djela, Kovačka 1, Dubrovnik, uz naznaku ‘ZAMOLBA ZA DAVANJE STANA U NAJAM’. Pravovaljane prijave mogu se podnijeti zaključno do 20. listopada 2018. godine.

XIII
Zaklada će pismeno obavijestiti sve sudionike o rezultatima natječaja.

XIV
Temeljem odluke Upravnog vijeća o izboru najmoprimaca, Zaklada će sa istima zaključit ugovore o najmu, u skladu sa Pravilnikom Zaklade.

XV
Sudionici natječaja koji dobiju stan u najam, obvezni su, u roku od 8 dana od prijema obavijesti o konačnom izboru, zaključiti sa Zakladom ugovor o najmu. Ukoliko pojedini sudionik ne zaključi ugovor o najmu u naznačenom roku, smatrat će su da je odustao od sudjelovanja na ovom natječaju.

ZAKLADA BLAGA DJELA

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana